8 kwietnia 2015 Komentarze (0) Aktualności

Konkurs SpyOptic.pl – EXPOHunting 2015 [zakończony]

Konkurs dla myśliwych EXPOHunting 2015

Zapraszam do odwiedzenia naszego stoiska nr 38 na targach EXPOHunting 2015 w Sosnowcu i wzięcia udziału w konkursie. Do wygrania dwa noże marki Elk-Ridge. Na miejscu proszę i wypełnić kartę zgłoszeniową. Warto, ponieważ nagroda jest na prawdę niezła! Więcej szczegółów lub odpowiedzi na pytania uzyskacie na samych targach.

 • Dwie najciekawsze odpowiedzi na pytanie konkursowe nagrodzimy nożami myśliwskimi firmy Elk Ridge.
 • Wyniki zostaną ogłoszone po targach w dniu 15.04 na naszym blogu blog.spy-optic.pl oraz profilach społecznościowych.
 • Jeżeli wygrasz to skontaktujemy się z Tobą telefonicznie i poprosimy o adres wysyłki nagrody.

Więcej na temat targów

Zwycięzcami konkursu zostali:

Pan Bogusław Flaszka

Pan Dariusz Panas

Zwycięzcom gratulujemy!

Regulamin konkursu:

I. Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem konkursu jest SPY SHOP Paweł Wujcikowski z siedzibą we Wrocławiu ul. Traugutta 137 NIP 8992547590 REGON 020504742, zwany dalej Organizatorem.
 2. Konkurs przeznaczony jest dla osób pełnoletnich, mających pełną zdolność do czynności prawnych.
 3. W konkursie nie mogą brać udziału osoby zatrudnione przez Organizatora oraz osoby spokrewnione z zatrudnionymi.
 4. Konkurs ten stanowi przyrzeczenie publiczne w rozumieniu art. 919-921 Kodeksu cywilnego.
 5. Kontrola poprawności prowadzenia konkursu i jego zgodności z postanowieniami regulaminu spoczywa na Organizatorze konkursu.
 6. Organizator ma prawo w każdym momencie trwania konkursu wykluczyć z udziału w nim (w tym odmówić przyznania nagrody) uczestnika, w stosunku do którego będzie mieć uzasadnione podejrzenia o działalność sprzeczną z niniejszym regulaminem.
 7. W uzasadnionych przypadkach Organizator może zmienić niniejszy regulamin. Zmiany do regulaminu będą wprowadzane w formie aneksów i będą obowiązywać od momentu umieszczenia regulaminu w zmienionej formie na stronie blog.spy-optic.pl/konkurs-spyoptic-pl-expohunting-2015/
 8. Informacje o konkursie będą dostępne na stronie internetowej: blog.spy-optic.pl/konkurs-spyoptic-pl-expohunting-2015/ oraz przy stoisku nr 38 – SpyOptic na targach EXPOHunting 2015

II. Zasady konkursu

 1. Konkurs trwa od 10.04 do 12.04 – 2015 roku
 2. Udział w konkursie polega na wypełnieniu formularzu zgłoszenia i odpowiedzi na pytanie konkursowe które brzmi “Czym jest dla Ciebie myślistwo ?”
 3. Uczestnik musi wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych i wysyłanie informacji handlowych na wskazany swój adres email.

III. Nagrody

 1. Podczas edycji konkursu do wygrania będą następujące nagrody: dwa noże myśliwskie Elk Ridge Fixed Blade (ER-291OW).
 2. Nagroda nie podlega wymianie na gotówkę.

IV. Sposób wyłaniania zwycięzców

 1. Nagrodę edycji wygra uczestnik, który spełnia wszystkie warunki opisane w niniejszym regulaminie.
 2. Zwycięzcą zostaną dwie osoby których odpowiedzi zostaną uznane za najciekawsze przez obiektywną ocenę organizatora konkursu.

V. Wydanie nagród

 1. Zwycięzca zostanie powiadomiony telefonicznie o wygraniu nagrody w terminie trzech dni roboczych od ukończenia konkursu.
 2. Imię i nazwisko zwycięzcy, zostaną podane do wiadomości publicznej na stronie internetowej Organizatora oraz na portalach społecznościowych.
 3. Nagroda zostanie wysłana na adres wskazany przez zwycięzcę.
 4. Organizator nie będzie dokonywać weryfikacji danych wskazanych przez uczestnika konkursu.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie nieprawidłowości w powyższym zakresie.
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszenia przez osoby nieuprawnione.

VI. Laureaci i dane osobowe

 1. W celu otrzymania nagrody zwycięzca powinien podać swoje dane osobowe (imię, nazwisko, adres, nr telefonu kontaktowego). Podanie danych jest dobrowolne, jednak w przypadku odmowy udostępnienia niniejszych danych Organizator może nie wydać nagrody takiej osobie.
 2. Organizator oświadcza, że podane dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. Z 2002 r. Nr 101, poz. 926) w celach konkursowych i marketingowych.
 3. Uczestnicy konkursu przez dokonanie zgłoszenia akceptują postanowienie niniejszego regulaminu, wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych zgodnie z nim.

VII. Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje i zastrzeżenia dotyczące przebiegu konkursu mogą być składane przez uczestników wyłącznie w formie pisemnej wraz ze szczegółowym uzasadnieniem, listem poleconym na adres siedziby Organizatora przez cały czas trwania konkursu, jednakże nie później niż w terminie 14 dni od dnia ukończenia konkursu. Reklamacje wpływające po powyższym terminie nie będą rozpatrywane.
 2. Złożone reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 7 dni od daty otrzymania reklamacji.
 3. Zainteresowani zostaną powiadomieni o sposobie rozpatrzenia reklamacji listem poleconym najpóźniej w ciągu 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.
 4. Decyzja Organizatora co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna.

VIII. Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego (Dz. U. 1964, nr 16, poz. 93 z późniejszymi zmianami).
 2. Wszelkie spory i roszczenia związane z Konkursem rozstrzygać będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby Organizatora.
Daniel Król

Daniel Król

Doradca Techniczny at SpyOptic.pl
Związany z projektem SpyOptic od 2 lat, administrator sklepu internetowego i tester sprzętu noktowizyjnego; miłośnik podróży do krain nierozwiniętych turystycznie, bloger i aktywny uczestnik życia społeczno-politycznego; człowiek interesu na miarę XXI wieku
Daniel Król

Latest posts by Daniel Król (see all)

Podziel się tym ze znajomymi!
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterPin on PinterestEmail this to someone

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *