21 sierpnia 2015 Komentarze (0) Myślistwo

O obwodach łowieckich w słowach kilku

Dwa jelenie w leśnym łowisku

Obwód łowiecki to obszar o powierzchni minimum 3000 hektarów, na którym istnieją warunki do prowadzenia łowiectwa. Jakie typy obwodów łowieckich wyróżniamy? Jakie tereny nie wchodzą w skład obwodów łowieckich? Kto zajmuje się wyznaczaniem obwodów łowieckich? Jakie są zasady tworzenia obwodów łowieckich? Na czym polega dzierżawa obwodu łowieckiego? Wreszcie: czym różni się obwód łowiecki od łowiska?

Dokumentem, który szczegółowo omawia kwestię obwodów łowieckich jest ustawa Prawo łowieckie z 13 października 1995 roku, a konkretnie rozdział 5.

Definicja

Obwód łowiecki to administracyjnie wyodrębniony obszar gruntów przeznaczonych dla celów łowieckich. Jego powierzchnia zamyka się zazwyczaj pomiędzy 3000, a 10 000 hektarów

Obwody łowieckie, zgodnie z ustawą, podzielić można na dwie grupy:

 • obwody łowieckie leśne, czyli takie, w których lasy stanowią co najmniej 40% powierzchni całkowitej,
 • obwody łowieckie polne, czyli takie, w których lasy stanowią mniej niż 40% powierzchni całkowitej.

Nie jest obwodem łowieckim

Istnieją ściśle określone obszary, które nie wchodzą w skład obwodów łowieckich, są to:

 • parki narodowe i rezerwaty przyrody (oprócz rezerwatów lub części rezerwatów, gdzie nie zabroniono wykonywania polowania),
 • tereny zajęte przez miejscowości zaliczane do miast w granicach obejmujących zabudowania mieszkalne i gospodarcze z podwórzami, placami i ulicami oraz drogami wewnątrz tych miejscowości,
 • tereny w granicach administracyjnych miast (jeżeli granice obejmują większe obszary leśne lub rolne, może z nich zostać utworzony obwód łowiecki lub mogą być włączone do innych obwodów łowieckich),
 • budowle, zakłady i urządzenia, tereny przeznaczone na cele społeczne, budynki związane z kultem religijnym, obiekty przemysłowe, handlowe, składowe, transportowe i inne cele gospodarcze oraz budowle o charakterze zabytkowym i specjalnym, w granicach ich ogrodzeń.

Kto wyznacza obwody łowieckie

Podziału na obwody łowieckie oraz zmian dotyczących granic poszczególnych obwodów w obrębie województwa dokonuje sejmik województwa. Decyzja zapada w drodze uchwały po zasięgnięciu opinii Polskiego Związku Łowieckiego, dyrektora regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych oraz właściwej Izby Rolniczej.
Jeżeli obwód łowiecki ma znajdować się na terenie więcej niż jednego województwa, uchwałę podejmuje sejmik województwa właściwy dla przeważającego obszaru gruntów, jednak po uzgodnieniu z sejmikiem województwa odpowiednim dla pozostałego obszaru.
W przypadku, kiedy obwód łowiecki ma znajdować się na obszarze, który znajduje się pod zarządem organów wojskowych lub przydzielonym do wykorzystania przez wojsko, wtedy zmianę granic należy przedyskutować z organami wojskowymi.

Zasady tworzenia obwodów łowieckich

Wyróżnia się trzy zasady, którymi należy się kierować, kiedy wyodrębnia się kolejny obwód łowiecki, są to:

 • ustalenie przebiegu granic po naturalnych lub wyraźnych znakach w terenie,
 • optymalne zaspokojenie potrzeb w zakresie ochrony, zachowania i rozwoju preferowanych gatunków zwierzyny,
 • unikanie dzielenia zbiorników wodnych.

Dzierżawa obwodu łowieckiego

Z zasady, obwody łowieckie oddaje się w dzierżawę kołom łowieckim, jeżeli jednak żadne z kół nie zgłosi chęci dzierżawy danego terenu, wtedy można wziąć pod uwagę inny podmiot. Należy jednak pamiętać, że dzierżawa obwodu jest możliwa do momentu złożenia oferty przez koło łowieckie. W niektórych wypadkach, decyzją Ministra właściwego do spraw środowiska, obwody łowieckie mogą zostać wyłączone z dzierżawy i przeznaczone na:

 • prowadzenie szkoleń z zakresu łowiectwa,
 • hodowla zwierząt łownych, które są szczególnie pożyteczne w biocenozach leśnych,
 • hodowla rodzimych gatunków w celu zasiedlania łowisk,
 • odtwarzanie populacji zanikających gatunków zwierząt dziko żyjących,
 • prowadzenie badań naukowych,
 • prowadzenie wzorcowego zagospodarowania łowisk,
 • wdrażanie nowych osiągnięć z zakresu łowiectwa.

Obwody łowieckie oddaje się w dzierżawę na okres nie krótszy niż 10 lat. Po upływie tego czasu pierwszeństwo dzierżawy przysługuje poprzedniej jednostce.

Obwód łowiecki a łowisko

Łowisko to jednostka przyrodnicza o dosyć jednorodnych warunkach środowiskowych. Granice łowiska wyznaczane są przez środowisko (drogi, szosy, rzeki, linie kolejowe itp.).
Wyróżnia się cztery typy łowisk:

 • polne,
 • leśne,
 • wodne,
 • górskie.

Łowisko może być podzielone na kilka obwodów łowieckich, ale i odwrotnie – w granicach obwodu łowieckiego może się znaleźć kilka łowisk.

Leśne łowisko

Leśne łowisko

Garść informacji

 • W Polsce znajduje się około 4696 obwodów łowieckich (stan na rok 2014) o łącznej powierzchni 25254,6 tys. ha w tym 31,3% to grunty leśne.
 • Na 4696 obwodów łowieckich, przypada 2550 kół łowieckich oraz 116076 myśliwych.
 • Liczba kół łowieckich oraz myśliwych rośnie z roku na rok, natomiast obszary obwodów łowieckich maleją z roku na rok. Dla przykładu w roku 2000 mieliśmy 4750 obwodów oraz 100236 myśliwych.
Chart by Visualizer
Chart by Visualizer
Chart by Visualizer

A Ty, do jakiego obwodu łowieckiego należysz?

Darz Bór!

Daniel Król

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *