15 października 2015 Komentarze (0) Aktualności

Ustawa Prawo łowieckie pod lupą NIK

Myśliwy w łowisku

Myślistwo to dyscyplina, która od lat budzi wiele wątpliwości i kontrowersji. Jest stosunkowo niezmienna, tradycyjna chciałoby się powiedzieć. Jednak czy brak zmian jest, w tym przypadku, dobry? Najwyższa Izba Kontroli postanowiła wziąć pod lupę ustawę Prawo łowieckie i organy związane z myślistwem. Jakie uchybienia znaleziono? Jak im zaradzić? Czy zostaną podjęte prace nad nowelizacją ustawy? Zapraszamy do lektury!

Ustawa Prawo łowieckie i myślistwo budzą od lat wiele wątpliwości i kontrowersji. Model łowiectwa w Polsce pozostaje praktycznie niezmienny. Co zmienia się na lepsze to fakt, że ludzie, którzy nie są w żaden sposób związani z wykonywaniem polowania z roku na rok są bardziej świadomi w tych kwestiach. Dlatego też Najwyższa Izba Kontroli zdecydowała się przeprowadzić kontrolę gospodarki łowieckiej, która miała na celu:

dokonanie oceny funkcjonowania gospodarki łowieckiej oraz realizacji przez właściwe podmioty ich ustawowo określonych zadań.

Co sprawdzano?

Obszary, które objęte zostały kontrolą NIK:

 • Podział województw na obwody łowieckie i ich kategoryzacja.
 • Prawidłowości oddawania w dzierżawę i przekazywania w zarząd obwodów łowieckich oraz naliczanie i rozdysponowanie ekwiwalentu za korzystanie z nich.
 • Prawidłowości opracowania i realizacji rocznych planów łowieckich.
 • Realizacja przez ośrodki hodowli zwierzyny określonych przez ustawę celów funkcjonowania.
 • Stan zabezpieczenia interesów Skarbu Państwa i obywateli w zakresie szkód, które wynikają z prowadzenia gospodarki łowieckiej.
 • Funkcjonowanie Straży Łowieckiej.
 • Funkcjonowanie nadzoru nad działalnością łowiecką.

Organy objęte kontrolą NIK

Kontrolą objęte zostały:

 • Zarząd Główny Polskiego Związku Łowieckiego,
 • 3 zarządy okręgowe PZŁ,
 • 8 kół łowieckich,
 • 3 regionalne dyrekcje lasów państwowych,
 • 6 nadleśnictw,
 • 3 urzędy marszałkowskie,
 • 3 starostwa powiatowe.

Wyniki kontroli

Przeprowadzone od 10 października 2014 do 25 lutego 2015 badania kontrolne wykazały wiele nieprawidłowości w funkcjonowaniu wszystkich jednostek na wszystkich wymienionych obszarach.
Najwięcej uchybień odnotowano na takich obszarach jak: naliczanie i rozdysponowanie czynszu, sporządzanie rocznych planów łowieckich, weryfikacja uprawnień do polowania i dokumentowanie wykonywania polowania, nieterminowej wypłaty odszkodowań za wyrządzone szkody łowieckie, nienaliczania odsetek za nieterminowo dokonane płatności, brak określenia szczegółowych celów działania ośrodków hodowli zwierzyny, nierówna pozycja właścicieli gruntów rolnych i leśnych, lasów państwowych i prywatnych, nieskuteczny nadzór nad realizacją zadań w poszczególnych obszarach gospodarki łowieckiej.

Najwyższa Izba Kontroli zwraca także uwagę na fakt, że ustawa Prawo łowieckie tak naprawdę nie przydziela Ministrowi Środowiska żadnych kompetencji, dzięki którym mógłby on w sposób konstruktywny wpływać na funkcjonowanie myślistwa w Polsce.

Szczegółowe zestawienie błędów, które zostały odnotowane przez NIK można zobaczyć tutaj.

Proponowane działania

NIK zaproponowała szereg przykładowych rozwiązań, które należałoby wprowadzić, żeby gospodarka łowiecka działała odpowiednio, są to na przykład:

 • Opracowanie odpowiedniego systemu, który pozwoliłby właściwie prowadzić ewidencję przychodów i kosztów gospodarki łowieckiej.
 • Opracowanie sposobu dokonywania analizy ekonomicznej.
 • Dzierżawienie obszarów łowieckich powinno być przedłużane wyłącznie, jeżeli spełnione zostały wszystkie cele i programy, które zostały przyjęte.
 • Kategoryzacja obwodów łowieckich na terenie województwa powinien dokonywać niezależny zespół ekspertów, powoływany przez organ dokonujący podziału województwa na obwody i każdorazowo po zmianie granic.

Zmiany w ustawie

NIK proponuje także zmiany w ustawie Prawo łowieckie, są to między innymi:

 • Określenie elementów, które powinna zawierać uchwała w sprawie podziału województwa na obszary łowieckie, z uwzględnieniem danych niezbędnych dla właściwego rozdysponowywania czynszu.
 • Wprowadzenie obowiązku kategoryzacji wszystkich obwodów łowieckich z terenu województwa przez jeden niezależny zespół bezstronnych ekspertów, który jest powoływany przez organ dokonujący podziału województwa.
 • Wprowadzenie przepisów, które umożliwiają uzyskanie odszkodowania za szkody wyrządzane przez zwierzynę w lasach prywatnych.
 • Wprowadzenie obowiązku składania Ministrowi Środowiska okresowych sprawozdań z realizacji działań określonych ustawą Prawo łowieckie.
 • Określenie jednolitej podstawy wyliczenia czynszu dzierżawnego.

W wyniku przeprowadzonej kontroli, w Sejmie podjęto odpowiednie kroki, które dążą do zmiany ustawy Prawo łowieckie.
Pozostaje nam czekać i liczyć na to, że efekty tych działań będą bardzo owocne.

Darz Bór!

Daniel Król

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *